Algemene Voorwaarden

Praktijk Ouwehand

Praktijk Ouwehand – Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NVO (2005) en algemene leveringsvoorwaarden GGZ Nederland 2017 (LPGGZ, Consumentenbond, 2017).

Artikel 1 Definities

 • Behandelplan: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen.
 • Cliënt: de (rechts)persoon op wie het handelen in een professionele relatie rechtstreeks is gericht.
 • Dossier: de papieren en/of elektronische verzameling van gegevens, vastgelegd door de psycholoog in verband met de kwaliteit en/of de continuïteit van de professionele relatie, waaronder ook beeld- en geluidsopname.
 • Kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben • op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is

. • Opdrachtgever: de (rechts)persoon die opdracht geeft tot enig beroepsmatig handelen. • Overeenkomst: de behandelings- of begeleidingsovereenkomst.

 • Psycholoog: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg, tevens lid van het NIP.
 • Persoonlijke werkaantekeningen: gegevens die de psycholoog in het kader van de professionele relatie vastlegt als persoonlijke geheugensteun ten behoeve van de voorlopige gedachtevorming en die niet tot het dossier behoren, tenzij de psycholoog deze aantekeningen deelt met een ander.
 • Praktijk: de behandelruimte van de psycholoog, inclusief wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van maakt.
 • Professionele relatie: een relatie die beroepshalve is aangegaan met een cliënt naar aanleiding van een (hulp)vraag gericht op advisering, consultatie, diagnostiek, begeleiding, mediation, behandeling.
 • Zorgverlener: de voor de praktijk werkzame beroepsbeoefenaar die met de cliënt in het kader van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft.
 • Zorg of zorgverlening: behandeling of begeleiding.

 Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de psycholoog en cliënt.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De psycholoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de psycholoog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de psycholoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 4. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 Duidelijke informatie

De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De psycholoog gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.

Artikel 5 Privacy

 1. 1. Binnen de praktijk is sinds 25 mei 2018 de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 2. Zie de Privacyverklaring op de website.

Artikel 6 Zorg op afspraak

 1. Als de zorg plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt de psycholoog ervoor dat het voor de cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende zorg zal plaatsvinden.
 2. De psycholoog houdt bij het plannen van afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.
 3. Indien de cliënt een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij er sprake is van een zwaarwichtige reden.
 4. De cliënt wordt geïnformeerd over eventuele extra wachttijd ten opzichte van de afgesproken tijd.
 5. De psycholoog doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op basis van het overleg tussen psycholoog en cliënt een voorstel voor een behandelplan aan de cliënt.
 6. De psycholoog biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het behandelplan.
 7. De psycholoog begint de zorg nadat de cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) behandelplan.
 8. In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt omdat onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. In dat geval vindt overleg tussen psycholoog en cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 9. Indien cliënt of psycholoog afwijking van het zor
 10. de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen.
 11. de wijze waarop de psycholoog en de cliënt de gestelde doelen proberen te bereiken;
 12. wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaats
 13. de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder het behandelplan met de cliënt zal worden geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij in geval van een nieuwe verwijzing van de huisarts in ieder geval een evaluatie van het behandelplan plaatsvindt.

 Artikel 8 Betaling

 1. De cliënt is de psycholoog de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet rechtstreeks door zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente worden betaald.
 2. Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een zorgverzekering, verwijzing, wordt er geen zorg geleverd behalve de medisch noodzakelijke. Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de financiering treden psycholoog en cliënt met elkaar in overleg.
 3. Voor de vooraf overeengekomen door de psycholoog in rekening te brengen (aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt de psycholoog een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt, met daarin opgenomen een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de psycholoog aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de psycholoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 7. De psycholoog heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De psycholoog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De psycholoog kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

 1. Alle door de psycholoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de psycholoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.
 2. Indien de psycholoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de psycholoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder
 3. genoemde verplichting, heeft de psycholoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 10 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de psycholoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de psycholoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de psycholoog, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de psycholoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 • Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst de psycholoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is de psycholoog bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de psycholoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de psycholoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de psycholoog of cliënt geen invloed kan uitoefenen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de psycholoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de psycholoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.
 2. Indien de psycholoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.
 3. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Geschillen, toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen de psycholoog en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Graag wijzen wij u op de privacy policy van Praktijk Inzicht. Deze is te vinden op onze website onder het kopje over Praktijk Gerrie Ouwehand/kwaliteit of onder het kopje werkwijze.