Praktijk Ouwehand

Snelle en adequate psychologische hulp op maat voor personen vanaf 18 jaar

GERRIE OUWEHAND
GERRIE OUWEHANDGZ-psycholoog
Al meer dan 25 jaar werkt Gerrie als GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar in haar eigen praktijk.

OVER PRAKTIJK OUWEHAND

Psychologische Praktijk Ouwehand is een zelfstandige eenmanspraktijk in Papendrecht.

De praktijk richt zich op volwassenen met psychische problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Praktijk Ouwehand valt onder de Basis Generalistische GGZ (B-GGGZ), maar behandelt naast meer eenduidige problematiek ook de complexere en gespecialiseerde hulpvragen binnen de GGZ. Deze zorg wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraars. Er wordt naar gestreefd zonder wachtlijst te werken en de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Geschiedenis

De praktijk is voortgekomen uit Praktijk Inzicht, een bekende naam in Papendrecht sinds 1991, toen Gerrie Ouwehand deze kleinschalige praktijk begon. Al ruim 25 jaar biedt Praktijk Inzicht pedagogische en psychologische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. In Praktijk Ouwehand worden nu uitsluitend volwassenen behandeld , vanaf 18 jaar.

Visie

Als kleinschalige zorgaanbieder binnen de Geestelijke Gezondheidszorg stelt Praktijk Ouwehand zich tot doel een kwalitatief zorgaanbod te bieden voor cliënten uit Papendrecht en omstreken. Door middel van gesprekken wil zij bijdragen aan het vergroten van inzicht en begrip, het versterken van veerkracht en zelfvertrouwen, het verminderen van klachten en het op eigen kracht om kunnen gaan met toekomstige uitdagingen/problemen. Zij werkt diverse behandelmethoden en zij behandelt zo kort als kan en zo lang als nodig.

Praktijk Ouwehand onderscheidt zich door:

  • Een persoonlijke benadering

  • Snelle hulp!

  • Hulp op maat

  • Praktische en deskundige adviezen

  • Adequate begeleiding en behandeling

WAT DE KLANT VINDT

“De therapeut is als heel fijn ervaren, EMDR heeft erg geholpen en de hulpvraag is volledig beantwoord.”

“De therapeut is rustig, positief, haalt gevoelens naar boven.”

“plezierig, fijne gesprekken, voel me serieus genomen, leert me op een andere manier naar problemen te kijken”

“geeft bruikbare handvatten.”

Kwaliteit

In de loop van 2016 is het Kwaliteitsstatuut GGZ van Praktijk Ouwehand goedgekeurd. In dit document wordt uiteengezet hoe de kwaliteit binnen de praktijk wordt gewaarborgd.

Gerrie is geregistreerd als BIG GZ-psycholoog en is lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen
  • VEN (Vereniging voor EMDR Nederland)
  • Stichting Symbooldrama

Er wordt structureel en herhaaldelijk gemeten wat de toestand van de cliënt is en wat het behandeleffect is. Hiervoor wordt de methodiek Routine Outcome Monitoring (ROM). De volgende meetinstrumenten worden bij ingezet: de OQ-45 en de ORS. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden met cliënten besproken en helpen bij het evalueren en waar nodig voor bijstellen van het behandelplan.

Praktijk Ouwehand is actief betrokken bij de coöperatie PsyZorg van lokale GGZ-aanbieders in Papendrecht en omstreken. Binnen deze coöperatie worden afspraken gemaakt met de huisartsen en andere zorgaanbieders.

Privacy

Praktijk Ouwehand, gevestigd te Papendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461913 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Bij aanmelding ontvangt de cliënt een privacy verklaring die de cliënt voorafgaande aan de behandeling ondertekent.

Samenwerking

Jaarlijks worden de samenwerkingen geüpdatet. De afspraken hebben betrekking op de, informatie-uitwisseling en overleg bij op-en afschalen van het product.

In het dichtstbijzijnde Zorgcentrum “de Zorgmolen” zijn verschillende disciplines gevestigd, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedist en diëtist met wie het mogelijk is snel te overleggen over aanvullende hulp.

Ook dichtbij zijn een aantal vrijgevestigde psychiaters met wie afspraken zijn om indien nodig,  snel te overleggen over alternatieve hulp.

Ook de gemeente kan op verschillende manieren helpen bij o.a. het vinden van dagbesteding, werk, of vragen rondom financiën en de woonsituatie.

Meten is weten

Behandeleffect
Tijdens de behandeling wordt het effect van de behandeling gevolgd. Zo wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling de oQ45 afgenomen. De vragenlijst meet niet alleen een aantal psychische klachten, maar ook hoe in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert.  Aan het einde van de behandeling wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen om te zien om het aantal klachten is verminderd.

Resultaat van de sessie
Na afloop van elke sessie wordt een viertal vragen gesteld die betrekking hebben op de sessie zelf. Een viertal aspecten worden beoordeeld middels een cijfer.  Met de cliënt wordt dan besproken wat de behandelaar anders zou moeten doen om het cijfer te verhogen.

De mening van de cliënt over de behandeling
Aan het einde van het behandeltraject vult de cliënt CQI vragenlijst in.  Deze vragenlijst brengt in kaart op welke punten de cliënt goede ervaringen heeft te waar nog verbetering mogelijk is. De uitslag kan consequenties hebben voor de behandelaar en aan de hand va de uitkomst kan deze verbeterpunten invoeren.

Overzicht rapport CQIGGZVZ voor Praktijk Ouwehand

Gerrie Ouwehand heeft van 22-1-2023 tot 30-1-2023 de CQI afgenomen bij 10 cliënten. Het rapportcijfer loopt van 1 tot 10, de andere schalen van 1 tot 5.

Schaal Gem. Score Std. Deviatie Testmij gem. Testmij Std. Deviatie
Bejegening 4,9 0,2 4,9 0,3
Informatie behandeling 4,5 0,5 4,5 0,6
Samen beslissen 4,8 0,3 4,8 0,4
Uitvoering behandeling 4,7 0,6 4,6 0,7
Rapportcijfer 8,8 1,0 8,8 1,2

Gemiddelde Score

Lees hier de algemene voorwaarden