Betalingsvoorwaarden 2018

Praktijk Ouwehand

Vergoeding en tarieven volwassenen

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten/problemen of vragen en mogelijk na overleg met de praktijkondersteuner bent u doorverwezen  Generalistische Basis GGZ, in dit geval naar PRAKTIJK INZICHT.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met licht- tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend d.w.z. van 5 tot 12 sessies. Er zal eerst een intake plaatsvinden en daarna zal worden besproken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wat kost het voor volwassenen?

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.  Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico voor volwassenen € 375 per persoon in totaal (Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar).

Afhankelijk van de hulpvraag, wordt na het eerste gesprek ingeschat welk van de onderstaande zorgproducten u voor in aanmerking komt. De aard en ernst van de problematiek en het beloop van de klachten zijn factoren die de zorgzwaarte bepalen.

 • Basis GGZ kort (BK) 300 minuten (gemiddeld 5 gesprekken)
 • Basis GGZ middel (BM) 500 minuten (gemiddeld 8 gesprekken)
 • Basis GGZ Intensief (BI) 750 minuten (gemiddeld 11 gesprekken)

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Praktijk Inzicht heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt buiten u om geregeld. Kijk in uw polis waar u recht op heeft.

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, doe dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip. Belt u niet of te laat, dan zijn de kosten voor eigen rekening: 85 Euro

Worden alle hulpvragen vergoed vanuit de basisverzekering?

Overig product (OVP)

Prijslijst van verrichtingen en behandeling die niet tot de verzekerde zorg behoren en voor eigen rekening komen.

 • Behandeling aanpassingsproblematiek (ontslag, burn-out, rouw, echtscheiding)
  €85,- per consult
 • Behandeling relatieproblematiek, mediation
  €85,- per consult
 • Ouder/ kind relatieproblematiek
  €85,- per consult

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling al schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt
 1. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
 1. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is dan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 1. De psycholoog is in het hiervóór onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van €133,45.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!